අතරමැදි ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව

අතරමැදි ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව වඩාත් සංකීර්ණ සංවාද අවබෝධ කර ගැනීම, සරල පුවත්පත් ලිපි කියවීම සහ අවබෝධ කර ගැනීම මෙන්ම පුළුල් පරාසයක අර්ථයන් සහ සමාන පදයන් ලබාදී ඔබේ කුසලතා වැඩි දියුණු කරනු ඇත. ඔබට බොහෝ අපහසුතාවයකින් තොරව ඉංග්‍රීසි කතා කරන පරිසරයක ඉංග්‍රීසි පුහුණු වීමට නියත වශයෙන්ම හැකි වනු ඇත

A Review of Present Continuous Tense, Means of Transportation

Present Simple Tense & Present Continuous Tense, Hotels and Types of Accomodation

Revision of Countables & Uncountables, Clothes and Going Shopping, The Fashion Industry

Comparisons, Life in Your Hometown

Say, Tell or Ask, Asking for and Receiving Directions, Say,Tell & Ask

Past Continuous Tense, Christmas and Other Holidays

Past Continuous Tense & Simple Past Tense, Money and Currency

Quantitative and Indefinite Pronouns, Talking about Your Personal Experiences

Modals - Shall & Should, Making Telphone Calls

Future Tense - Going To & Will, Taking a Cab

Present Perfect Tense - Regular Verbs, Present Perfect Tense - Irregular Verbs, Movies

Present Perfect Tense - For & Since, What`s Your Job?

Present Perfect Tense - Just, Yet & Already, Transportation

Present Perfect Tense & Simple Past Tense, Health – Injuries & Accidents

Present Continuous Tense & Time Words, Sports and Athletes

The Use of When & the Present Simple Tense to Describe the Future, At the Airport

The Passive Tense, The Environment

Modals - May, Can, Could & Would, Making an Appointment

Used To, Making Friends

A2 - Lesson 20

MID-TERM TEST

The Zero Conditional Tense, Writing an Email

The First Conditional Tense, Weather

The Second Conditional Tense, Renting an Apartment

Time Expressions , At the Bank, Opening a Bank Account

Relative Clauses With Who & That, Going Out for Dinner

The Gerund As Subject and As Object, Hollywood & the Film Industry

Subordinate Clauses, Sales & Marketing

Adverbs of Degree, Television, Newspapers & Books

Reported Speech, Statements Crime

Infinitives After Verbs and Adjectives, The Theatre

Prepositions of Place, Time & Movement, In the Park

To Get - Uses & Expressions, At the Gym

Verbs & the Gerund, At the Market

The Order of Adjectives, Songs and Musicians

The Double Genitive, Driving a Car & at the Gas Station

Abstract Nouns, Hobbies and Interests

Adverbs of Manner, A Birthday Party

Review of the Conditional Tense, Politics & Government

Either & Neither, Both & None, At the Pharmacy

Phrasal Verbs - Separable, How to Make Travel Arrangements

Phrasal Verbs - Inseparable, In the Mountains

Make and Do, The Beach and Seaside

Reflexive Pronouns, Dating & Romance

Idioms & Fixed Expressions, Natural Disasters

Compound Nouns, Collective Nouns, Agriculture

Compound Adjectives, Life in the City

Noun Suffixes, Prefixes, The Suburbs

Have to & Must, The Education System in America

Need and Necessity, Electronics and Computers

FINAL EXAM