අප කවුද

Inline content

ingrisi.com වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කර ඇත්තේ වසර ගණනක් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම පිළිබඳව පලපුරුද්දක් ඇති යුරෝපීය සහ ඇමරිකානු විශේෂඥයන් පිරිසක් විසිනි. අපගේ වෙබ් අඩවිය සඳහා ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම පිළිබඳ මනා කුසලතාවන්ගෙන් සපිරි ගුරුවරුන්ගේ සහ තාක්ෂණ විශේෂඥයන්ගේ සහය ලැබී ඇත. මෙය ශ්‍රි ලංකාව තුල ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම සඳහා පවතින එකම අන්තර්ජාලීය පාඨමාලාව වන අතර සිංහල භාෂාව කථා කරන ශිෂ්‍යයන්ට දෙවන බසක් ලෙස ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම සඳහා ඵලදායි ක්‍රමයක් බවට පත්ව ඇත.