ඉංග්‍රීසි භාෂා පරීක්ෂණය - වැඩිම ලකුණු


 1. Dilhari 87.35 % Sri Lanka Sri Lanka


 2. Sewwandi 87.11 % Sri Lanka Sri Lanka


 3. Nelusha 86.25 % Sri Lanka Sri Lanka


 4. sajani 83.08 % Sri Lanka Sri Lanka


 5. Vidushi 82.58 % Sri Lanka Sri Lanka


 6. janani_bhagya 78.49 % Sri Lanka Sri Lanka


 7. Natasha 73.86 % Sri Lanka Sri Lanka


 8. kasun_wijesekara 67.27 % Sri Lanka Sri Lanka


 9. Dula 63.98 % Sri Lanka Sri Lanka


 10. Heshani 52.09 % Sri Lanka Sri Lanka


 11. Asanka 47.53 % Sri Lanka Sri Lanka


 12. madushanka94 3.10 % Sri Lanka Sri Lanka


 13. webmasterasif@gmail.com 0.74 % Sri Lanka Sri Lanka