අප සමඟ දැන් නොමිලේම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න

ඔබට ඔබගේ ගූගල් ගිණුම හරහා ලියාපදිංචි වීමට හෝ අප සමඟ නව ගිණුමක් නිර්මාණය කිරීමට හැකිය. කරුණාකර ගූගල් ගිණුමක් භාවිතා කිරීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න . අප සමග නව ගිණුමක් සාදා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් ආකෘති පත්‍රය පිරවීම කරන්නනොමිලේ අප සමඟ දැන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න

  • නොමිලේ පාඩම් දිනපතා පැය විසිහතරෙම ලබා ගත හැකිය

  • නියම වේගයෙන් හා රිද්මයෙන් ඉගෙන ගන්න

  • විවිධ මට්ටම් තුනක් සහිත පාඨමාලා