විෂය මාලාව

අපි පාඨමාලා මට්ටම් තුනක් (ආරම්භක, අතරමැදි සහ උසස්) ඉදිරිපත් කරමු. සෑම පාඨමාලාවක්ම පාඩම් 50 කින් සමන්විත වන අතර ව්‍යාකරණ අභ්‍යාස, ශ්‍රව්‍ය හා සමවබෝධි අභ්‍යාස, කියවන විට ලිවීමේ අභ්‍යාස,අක්ෂර වින්‍යාසය ඇතුළත්වේ.


ආරම්භක ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව

ආරම්භක ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව මඟින් ඉංග්‍රීසි කථා කරන පරිසරයක නිරත වීමේ මූලික කුසලතාව ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ඔබ පාඨමාලාව හැදෑරීමෙන් පසු, ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම සඳහා වඩාත් වැදගත් ව්‍යාකරණ රීති දැන ගැනීමට අමතරව මූලික සංවාද කථා කිරීමට හා තේරුම් ගැනීමට සහ ඊමේල් සහ ලිපි ලිවීමට ඔබට හැකි වේ.

අතරමැදි ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව

අතරමැදි ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව වඩාත් සංකීර්ණ සංවාද අවබෝධ කර ගැනීම, සරල පුවත්පත් ලිපි කියවීම සහ අවබෝධ කර ගැනීම මෙන්ම පුළුල් පරාසයක අර්ථයන් සහ සමාන පදයන් ලබාදී ඔබේ කුසලතා වැඩි දියුණු කරනු ඇත. ඔබට බොහෝ අපහසුතාවයකින් තොරව ඉංග්‍රීසි කතා කරන පරිසරයක ඉංග්‍රීසි පුහුණු වීමට නියත වශයෙන්ම හැකි වනු ඇත

උසස් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව

උසස් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව හැදෑරු සිසුන්ට වෘත්තීය මට්ටමේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කථා කරන පරිසරයක වැඩ කිරීමට හෝ ඉගෙනීමට හැකිවන පරිදි කිසිදු අපහසුතාවයකින් තොරව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කථා කිරීමට, කියවීමට හා තේරුම් ගැනීමට හැකි වේ. මෙම පාඩම් මඟින් ඔබේ ව්‍යාකරණ හා කථන මට්ටම ඉහළ ප්‍රවීණතාවයක් දක්වා ඉහළ නංවනු ඇත