ආරම්භක ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව

ආරම්භක ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව මඟින් ඉංග්‍රීසි කථා කරන පරිසරයක නිරත වීමේ මූලික කුසලතාව ඔබට ලබා දෙනු ඇත. ඔබ පාඨමාලාව හැදෑරීමෙන් පසු, ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම සඳහා වඩාත් වැදගත් ව්‍යාකරණ රීති දැන ගැනීමට අමතරව මූලික සංවාද කථා කිරීමට හා තේරුම් ගැනීමට සහ ඊමේල් සහ ලිපි ලිවීමට ඔබට හැකි වේ.

Definite & Indefinite Article, Alphabet, Numbers and Colors, Days of the Week, Months and Seasons

Singular & Plural Nouns, The Countryside, The Farm

Verb “to Be” Present Simple Tense, Countries and Nationalities, Greeting People, Meeting People Introducing Yourself and Asking Questions about Others

Verb “to Be” Present Simple Negative Tense, The Park, The Zoo

Verb “to Be” Present Simple Interrogative, The Beach & Seaside

Demonstrative Adjectives, There is & There are, Jobs

Subject & Object Pronouns, Asking and Saying What People Do

Verb “to Have” Present Positive Tense, Parts of the Body

Verb “to Have” Present Negative Tense, Asking for and Giving Personal Details

Verb “to Have” Present Interrogative Form, The Family

Verb “to Have Got”, The House, Rooms and Furniture, Talking About People’s Homes

Possessive Adjectives, Means of Transportation, Talking About How You Travel

Verbs – Present Positive Tense, At the Gym, How to Stay Healthy

Verbs – Present Negative Tense, At the Cinema & Theatre

Verbs – Present Interrogative Form, Holidays & Travel

The Possessive ‘S, At the Post Office

Present Continuous Positive Tense, At the Travel Agency

Present Continuous Negative Tense, Asking and Saying What People are Doing, Asking and Saying What People Usually Do

Present Continuous Interrogative Form, The Classroom

A1 - Lesson 20

MID-TERM TEST

Possessive Pronouns, At the Supermarket

Verb “to Be” Past Simple Tense Positive, Directions, Asking For and Giving Directions

Verb “to Be” Past Simple Tense Negative & Interrogative Forms, Shopping at the Market

Past Simple Tense – Regular Verbs, Asking For and Telling the Time

Past Simple Tense – Irregular Verbs, Talking About Your Holidays, Writing a Postcard

Past Simple Tense Negative & Interrogative Forms, Cooking, Food and Drink

Adjectives to Describe Appearance, Clothes, Describing People

Prepositions of Place, At the Bookshop, At the Library

Prepositions of Time, At the Airport

Prepositions of Position and Movement, At a Hotel

Revision of Present & Past Tense, Talking About Your Past Experiences

Countable & Uncountable Words, Some & Any, At the Bank, Money

Much, Many, a Lot Of, At a Party, Being With Friends

Question Words, Asking for Information, At the Tourist Information, Asking and Saying How Much Things Are

Frequency Adverbs, Talking about Routine Activities

Adjectives, Emotions, Talking About How You Feel

Future Tense – Will & Shall, Schedule of a Guided Bus Tour, Talking About Future Arrangements

Future – Be Going To, The Weather, How to Rent a Car

Revision of All Tenses - Present, Past, Future, The Wedding

Comparatives, The School & University

Superlatives, Talking about Movies

Adverbs of Time, Health and Illness, At the Hospital

Modals Can & Could, Talking About Likes and Dislikes

Modals Must & Need, Giving Advice, Entertainment, Music, Sports and Hobbies

Modals Would Like, Restaurant & Pub, Ordering a Meal

Modals May & Might, At the Office, Basic Phone Calls, Asking for Permission

Revision of All Prepositions, Describing a Place, Working Abroad

What Is Somebody like, What Does Somebody Like, Talking About Likes and Dislikes, Giving Opinions

Conjunctions – And, But, So, Because, Job Interview

The Imperative, The Police, In Town

A1 - Lesson 51

FINAL EXAM