උසස් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව

උසස් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව හැදෑරු සිසුන්ට වෘත්තීය මට්ටමේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කථා කරන පරිසරයක වැඩ කිරීමට හෝ ඉගෙනීමට හැකිවන පරිදි කිසිදු අපහසුතාවයකින් තොරව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කථා කිරීමට, කියවීමට හා තේරුම් ගැනීමට හැකි වේ. මෙම පාඩම් මඟින් ඔබේ ව්‍යාකරණ හා කථන මට්ටම ඉහළ ප්‍රවීණතාවයක් දක්වා ඉහළ නංවනු ඇත

The Impersonal `One`, Education

Used to & Would, Work and Career

The Third Conditional Tense, A Job Interview

Review of the Present Perfect Tense, Religion

Review of Present Perfect Tense & Simple Past Tense, Science

Prepositions of Place and Position, Transportation

Like and As, At a Hotel

Linking Words, The Weather and Geography

Wishes & Simple Past - Regrets About Present, Buying and Selling

Adjectives Ending with ed & ing, Family Life

Would You Mind or Would You Like & the Gerund, Going Out to Eat

Prepositions & Gerunds Politics

Gerunds and Infinitives, Crime

Progressive From of to Be, Health

Adverbial Clauses, Sporting Events

Present Perfect Progressive, Food & Cooking

Present Perfect Simple & Present Perfect Progressive, Talk Shows

Indirect Questions with Know & Wonder etc., Hobbies & Interests

Had better (with Plain Infinitive), Books

B1 - Lesson 20

MID-TERM TEST

Be Allowed to and Be Supposed to, Movies & Entertainment

Future Continuous, The Wedding

Future Perfect, Newspapers & Radio

Question Tags - Do You? Isn`t It? etc., Writing an Email

Reported Speech & Reporting Verbs, Business English

Past Perfect Simple and Progressive, Childhood

Relative Clauses, Monuments and Wonders Around the World

Modals: General Ability in the Past Could & Couldn`t, Travelling in America

Neither, So Do I, Sales and Marketing

The Double Genitive, A Letter of Complaint

Abstract Nouns, Life in the Countryside

Pronouns and Determiners: a friend of mine, on my own, by myself etc., Asking & Giving Information, Asking for & Telling the Time

Reflexive Pronouns, Meeting People, Making Friends

Make and To Do, Making Telephone Calls

Passive Tense 1: Is Done & Was Done, At the Airport

Being and Been, Banking

Use of Get Instead of Be in the Passive, Sports & at the Gym

Adjectives & Adverbs, Natural Disasters

Compound Nouns & Collective Nouns, War & Peace

Qualifiers, Doctor’s Office & At The Pharmacy

To Get – Uses and Expressions, Formal and Informal English

Inversions and Negative Adverbials, Industry and Agriculture

Have to and Need to for Obligations, Music

Review of the Conditionals, Travel & Leisure

Phrasal Verbs 1, Working Abroad

Phrasal Verbs 2, Introducing Yourself, Talking about yourself

When to use the Definite Article, Dating and Romance

Say, Tell & Ask, Nature and the Environment

Idioms and Phrases, Computers & the Internet

B1 - Lesson 50

FINAL EXAM